آمارها دروغ نمی گویند

 

7.1دقیقه

میانگین زمان انتظار در آزمایشگاه
1.7k

مشتریان وفادار
94.2%

مشتریان راضی
97.8%

رضایت پزشکان همکار
دستگاه های آزمایشگاه
 
 

سازمان های طرف قرارداد

    انجام یک آزمایش دقیق

    آیا میدانید نتیجه دقیق یک آزمایش چقدر میتواند روند تشخیص و در نتیجه درمان زودرس را به همراه داشته باشد؟